Polityka prywatności

i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO,  wskazuje i wyjaśnia zasady, cele oraz sposób, w jaki GALON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, gromadzi i przetwarza dane osobowe, jakie mogą udostępnić osoby odwiedzające stronę internetową www.galon.com.pl, dalej zwaną Stroną.

Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne. Na Stronie możesz znaleźć informacje dotyczące naszej spółki, możliwości kontaktu z nami, zapoznać się z ofertą naszych produktów i usług oraz pobrać dokumenty dotyczące zakupu naszych produktów.

Strona dla prawidłowego jej działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dostępnej na Stronie Polityce plików cookies.

Dane administratora danych osobowych.

Administratorem Strony oraz gromadzonych za jej pośrednictwem danych jest  GALON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Działkowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034701, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 634-22-98-974 oraz numer statystyczny REGON: 276198583.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@galon.com.pl

Co to są dane osobowe i czynności przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO przez dane osobowe rozumieć należy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Czynności przetwarzania to danych to ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Podczas korzystania ze Strony Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

1)  kontaktu pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane Stronie:

W zakładce Kontakt podane są adresy e-mail na które możesz wysłać nam wiadomość. Aby to zrobić, musisz nam podać przynajmniej swój adres e-mail. Twoje dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyraziłeś taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2)   analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony, w tym przez funkcjonalne pliki cookies:

W tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  to jest  nasz prawnie uzasadniony interes, jako administratora Strony, wyrażający się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony.

3)  wykorzystywania plików cookies na Stronie w celach marketingowych i statystycznych:

W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda.

Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies lub przez czas określony w Polityce plików cookies, dostępnej na Stronie.

Skąd pozyskujemy dane:

Podczas korzystania ze Strony  automatycznie zbierane są Twoje dane, takie jak: adres IP, data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, język. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies  oraz system Google Analytics  i mogą być zapisywane w logach serwera.

Dane takie jak Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail pozyskujemy od Ciebie, jeśli zdecydujesz się nam je podać.

Odbiorcy danych:

Twoje dane pozyskane przy przeglądaniu Strony  udostępniane są tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia naszych usług oraz działania Strony, jak również, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są:

– podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na naszą rzecz usług hostingu i serwisu Strony, usług poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także obsługi systemów informatycznych;

–  podmioty uprawnione do otrzymania dostępu do danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– Google LLC – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryfikacji ruchu na Stronie;

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony będą przechowywane i przetwarzane w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia lub (również przypadkowej) utraty danych, uzyskania dostępu do danych lub użytkowania danych przez osoby nieupoważnione bądź użytkowania danych niezgodnie z pierwotnym celem zbierania danych. Służą do tego techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez nas.

Prawa osób, których dane przetwarzamy:

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:

– prawa dostępu do treści swoich danych,

– prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– prawa do przenoszenia danych,

– prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– w przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę- prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie;

– w sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych przez narusza przepisy RODO- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności publikowane będą na Stronie.