Polityka prywatniści

Ochrona danych osobowych

Administratorem podanych w składanych „GALON” Sp. z o. o. zamówieniach oraz towarzyszących sprzedaży paliw upoważnieniach (jeśli dotyczy) danych osobowych nabywców będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących nabywców, osób do kontaktu wskazanych w zamówieniach, osób upoważnionych od odbioru paliw oraz danych kierowców wskazanych w zamówieniach jest „GALON” Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034701, NIP: 634-22-98-974, REGON: 276198583. W sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się przedstawicielem „GALON” Sp. z o.o.- 32 770 93 74, e mail: sekretariat@galon.com.pl.

Administrator będzie przetwarzał podane mu dane osobowe to jest: imiona i nazwiska, adresy, numery NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail jak również numery dowodów osobistych i numery PESEL wyłącznie w celu wykonania umów sprzedaży paliw, w tym dostawy, wydania i odbioru paliwa z bazy paliwowej. Podanie danych jest wymogiem umownym, ponieważ bez danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży paliwa, dostawa paliwa oraz wydanie i odbiór paliwa z bazy paliw. Dane osobowe zbierane są także na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu, którym jest dochodzenie ewentualnych roszczeń przez administratora, jakie wynikać mogą ze sprzedaży paliwa.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się transportem paliw, magazynowaniem i wydawaniem paliw, podmioty zajmujące się obsługą księgową administratora, obsługą informatyczną administratora oraz obsługą prawną administratora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani profilowane.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od końca roku, w którym paliwo zostało zakupione. Osoby, których dane osobowe zostały wskazane w zamówieniach i/lub upoważnieniach posiadają prawo żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.